Ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης